I. ПРЕДМЕТ

Предмет на настоящия документ е използването на сайта aestheline.com (наричан по-долу „Сайта“).
Настоящите Общи условия представляват ДОГОВОР между Вас и „Естелайн Медикъл ИПСМПД“ ЕООД, с който получавате правото да използвате услугите на сайта за лични и нетърговски цели при спазване на подробно описаните по-долу условия.
Чрез достъпа си до Сайта, Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с всички общи условия по-долу, моля не използвайте този сайт.
„Естелайн Медикъл ИПСМПД“ ЕООД („Клиниката“) има изключителни права върху „Сайта“ и само и единствено „Клиниката“ има право да променя и/или изменя настоящите Общи условия. УСЛОВИЯТА могат да бъдат актуализирани по всяко време без специално уведомяване на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ. „Естелайн Медикъл ИПСМПД“ ЕООД не носи отговорност, ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ не е прочел последния вариант на настоящите УСЛОВИЯ.
Последен вариант на УСЛОВИЯТА може да се види по всяко време на aestheline.com.

II. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

При тълкуването и прилагането на настоящите Общи условия, посочените по-долу термини и изрази имат следното значение:

1. „Потребител“ е всяко физическо лице, което използва сайта.

2. „Собствено съдържание“ на „Естелайн Медикъл ИПСМПД“ ЕООД са всички текстове, графики, снимки, лога, както и комбинация от тях, публикувани на сайта www.aestheline.com от служители на клиниката.

III. ОПИСАНИЕ НА УСЛУГИТЕ

3. ПОТРЕБИТЕЛЯТ разбира и приема обстоятелството, че УСЛУГИТЕ се предоставят „във вида, в който са“ и това, че САЙТА не поема никаква отговорност за навременността, изтриването, невъзможността да бъдат доставени или запазени персонални настройки или комуникации на потребителя, както и за нанесени щети, пропуснати ползи и други вреди, настъпили след, в резултата на или поради използване (или пък невъзможност за използване поради технически проблеми, профилактика, решения на администратора и др.) на УСЛУГИТЕ.

4. За да използва УСЛУГИТЕ, ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да получи достъп до World Wide Web пряко или чрез други устройства, които имат достъп до Web базирано съдържание. Освен това ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да си осигури цялото оборудване необходимо за достъп до World Wide Web, включително компютър, модем или другo средствo за достъп до Интернет мрежата. САЙТЪТ само предоставя УСЛУГИТЕ и не отговаря за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на УСЛУГИТЕ, вследствие експлоатирането на компютърното оборудване от ПОТРЕБИТЕЛЯ.

5. Всички права на интелектуална собственост върху Собствено съдържание на САЙТА, са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и влече гражданска, административно-наказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

6. С оглед сигурността и защитата на личния живот на своите ПОТРЕБИТЕЛИ, САЙТЪТ уведомява родителите, че УСЛУГИТЕ са предоставени на най-широка публика и че определянето на подходящите УСЛУГИ за ползване от страна на техните деца, е тяхна отговорност.

IV. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ. КОНФИДЕНЦИАЛНА ПОЛИТИКА НА САЙТА

7. „Естелайн Медикъл ИПСМПД“ ЕООД е вписано в „Регистъра за администриране на лични данни и водените от тях регистри“, съобразно Закона за защита на личните данни.

8. Приемайки настоящите Условия ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, които са се регистрирали за получаване на информационен бюлетин изрично се съгласяват доброволно предоставените от тях ЛИЧНИ ДАННИ да бъдат обработвани и използвани от САЙТА по електронен път – за получаване на информационни имейли, изпращани от клиниката. Във всеки изпратен имейл Клиниката ще предоставя възможност на ПОТРЕБИТЕЛЯ да се откаже от получаването на конкретния информационен бюлетин за в бъдеще.

9. Всички доброволно предоставени от ПОТРЕБИТЕЛЯ ДАННИ както и други ДАННИ, които го идентифицират в процеса на ползване на УСЛУГИТЕ се съхраняват, обработват и използват от САЙТА за целите на поддръжка на определени функционалности на предоставената УСЛУГА.

10. САЙТЪТ изрично уведомява ПОТРЕБИТЕЛЯ, че не е упълномощил лица, които могат да получават ЛИЧНИ ДАННИ на ПОТРЕБИТЕЛЯ с рекламни или каквито и да било други цели, без съгласие на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

11. САЙТЪТ си запазва правото да използва IP адресите на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ за разкриване идентичността им в случаите, когато това е необходимо при изпълнение на закона, юридически процедури или за да се спазят настоящите условия.

12. САЙТЪТ има право (но не и задължение) да инсталира върху компютър или друго крайно устройство на ПОТРЕБИТЕЛЯ кукита (cookies) – малки текстови файлове, които се запазват от Интернет страница чрез Интернет Сървър върху твърдия диск на ПОТРЕБИТЕЛЯ и дават възможност за възстановяване на информация за ПОТРЕБИТЕЛЯ, като го идентифицират, както и за проследяване на действията му. Кукита могат да бъдат инсталирани и от трети лица с цел рекламиране на стоки и услуги, които представляват интерес за ПОТРЕБИТЕЛЯ по време на неговото посещение на Уебсайтовете и други посещавани от него уебсайтове. В случаите, в които кукита се инсталират от Google Inc. при предоставяне на услугата AdSense допълнителна информация за тази възможност, както и за правото на ПОТРЕБИТЕЛЯ да откаже предоставянето на информация на Google Inc., може да бъде намерена тук.

V. ДРУГИ

13. САЙТЪТ си запазва правото да променя технологията и дизайна на предоставяните УСЛУГИ без предварително известяване.

14. Относно съдържанието на всички реклами, фигуриращи на САЙТА, както и за запазените търговски марки, които те касаят, отговорност носят единствено рекламодателите.

15. Предвид международния характер на мрежата Интернет и че САЙТА е свързан с тази мрежа, САЙТЪТ не гарантира, че потокът информация към и от aestheline.com няма да бъде следен и записван от трети страни, освен в случаите, в които се използва SSL (криптирана връзка), при която защитата на връзката се осъществява, съгласно международния SSL сертификат.

VI. ПРОМЕНИ В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

16. С оглед периодично допълване и модификации на услугите, тяхното усъвършенстване и разширяване, както и във връзка с възможни законодателни промени, които рефлектират върху тях, Общите условия могат да бъдат променяни едностранно от КЛИНИКАТА. Тази промяна може да се извършва и при изменение на вида, естеството или технологията на предоставяните Услуги, както и при изменение в икономическите условия.

17. При извършване на промени в Общите условия, КЛИНИКАТА довежда до знанието на ПОТРЕБИТЕЛЯ извършените промени чрез публикуването им на уебсайта aestheline.com.

 

Настоящите Общи условия са одобрени от управителя на „Естелайн Медикъл ИПСМПД“ ЕООД и влизат в сила считано от 01.09.2017 г.