Сп. 36.6 ЗА МЕН, март 2018: За естетичните иновации