Общи условия на фейсбук играта „5 години здрави и красиви с Естелайн“

  1. Организатор на играта

Организатор на играта “5 години здрави и красиви с Естелайн” е „ЕСТЕЛАЙН МЕДИКЪЛ – ИПСМПД” ЕООД, с адрес на управление  п.к. 1700, ж.к. Студентски град, ул. Йордан Йосифов No 1А, ет. 3, с ЕИК 203645816.

  1. Място на провеждане на играта

Играта се организира и провежда на територията на Република България от фейсбук страницата „Клиника по дерматология и лазерна естетика Естелайн“ чрез използването на социалната мрежа Facebook.

  1. Продължителност на играта

Играта стартира на 5-и ноември 2020 г. и продължава до 23:59 ч. на 18 ноември 2020 г.

  1. Награден фонд

Наградният фонд на играта “5 години здрави и красиви с Естелайн” представлява 50% намаление от посочената от потребителите услуга.

Услугата е по избор на печелившия, като те нямат право да бъдат заменяни за левовата им равностойност.

Услугата, предмет на играта, е единична такава. Участниците в играта нямат право да посочват пакети от услуги.

  1. Условия за участие в играта

Всеки, който желае да участва в играта, трябва да е изпълнил условията за участие в томболата, а именно:

1/ да заяви участие в играта, която се провежда на Facebook страницата на „Клиника по дерматология и лазерна естетика Естелайн“, в периода 05.11. – 18.11.2020 г., като сподели в коментар услуга на клиниката, от която иска да се възползва;

2/ печелившите в играта ще бъдат общо 5-има на брой и ще бъдат избрани на случаен принцип. Тегленето ще се състои на 19.11.2020 г., четвъртък;

3/ печелившите ще бъдат уведомени от администратор на Facebook страницата „Клиника по дерматология и лазерна естетика Естелайн“ с коментар под поста;

4/ наградите (50% намаление от избрана процедура) ще могат да се използват след сверяване на публикацията на играта и личната карта на печелившите при тяхното посещение в клиниката. Наградата може да бъде използвана само лично от печелившия;

5/ в играта нямат право да участват служители на Организатора.

  1. Критерии за участие в играта

В играта имат право да участват всички, които са спазили условията, описани в точка 5, и са навършили 18 години.

  1. Публичност

Всички участници в играта предоставят на Организатора правото да използва личните им данни, да ги фотографира и да публикува техни снимки с цел популяризиране на клиниката, както и където намери за добре.

  1. Защита на личните данни

Организаторът “ЕСТЕЛАЙН МЕДИКЪЛ – ИПСМПД” ЕООД обработва и съхранява предоставените лични данни в съответствие със Закона за защита на личните данни и приложимите норми на българското законодателство, както и ги използва за информиране на участниците в предстоящи промоактивности, организирани от “ЕСТЕЛАЙН МЕДИКЪЛ – ИПСМПД” ЕООД, като за последното участниците дават изрично съгласие с приемане на тези условия.

Всеки участник има право по всяко време да поиска от Организаторa да заличи, коригира или блокира негови лични данни, като направи това писмено на електронната поща на организаторите: info@aestheline.com

  1. Общи условия

С участието си в играта “5 години здрави и красиви с Естелайн” участниците се съгласяват да спазват условията и разпоредбите на гореописаните общи правила. Общите правила са публично оповестени и достъпни за целия период и продължителност на промоцията на интернет адрес: https://www.aestheline.com5-years-game/

Организаторът на играта си запазва правото да допълва или променя Общите условия, като промените влизат в сила от деня на публикуването им на горепосочената интернет страница. Организаторът си запазва правото да преустанови провеждането на промоцията по всяко време. При възникнали спорове, крайните решения се взимат от Организатора.